లాస్ట్ లైఫ్ లైన్
అలా ముగిసింది
ఇక అంతా మైసూర్ స్వామి దయ..😝😝😝 pic.twitter.com/j4t8nyyGbt

— ɴᴀɢᴀʀᴀᴊᴜ ɴᴀɪᴅᴜ (@Bezawada_Alludu) May 17, 2023