అనుకున్నాను రా
2రోజుల నుండి బులుగు మీడియాలో ఆర్టికల్స్ వచ్చినప్పుడే
మొక్కను కొట్టేయడానికి పెద్ద కుట్రే జరుగుతుందని

ఇక లాభం లేదు... పేట NH పై 🎪 వేయాల్సిందే..✊#మొక్కఅభిమానసంఘం pic.twitter.com/mgeGrgWsPc

— ɴᴀɢᴀʀᴀᴊᴜ ɴᴀɪᴅᴜ (@Bezawada_Alludu) May 9, 2023