"జగన్ ని చిన్న పిల్లలు కూడా చెప్పు తీసుకొని కొడతారు.."🥶🥶😂

ఆ మాత్రం ఆ సైకోకీ తెలుసు కాబట్టే..
పరదాల చాటున పారిపోతోంది తమ్ముడూ..😁😁😁😁#PsychoPovaliCycleRavali #EndOfYCP #TDPWillBeBack #PsychoJagan #AndhraPradesh #174forTDP1forYCP pic.twitter.com/koGjr7ET65

— Balaji Gupta (@BalajiGupta) February 10, 2023