ఇది ఒక్కటి కరెక్ట్ గా చెప్పాడు వాళ్లు పక్క రాష్ట్రాలు నుంచి వచ్చే దొంగ ఓటర్లు. పది నెలల్లో ఉద్యోగం ఊడిపోతుంది దాని తర్వాత చమ్మచక్క చారడేసి మొగ్గ. pic.twitter.com/frHePFazH5

— Anam Venkata Ramana Reddy (@anamramana) March 18, 2023