డేయ్ 🤣🤣🤣 ఎవడ్రా ఇది చేసింది pic.twitter.com/NgT6EdQ0HD

— Venu M Popuri (@Venu4TDP) December 2, 2023