మామ అల్లుడు 🔥🔥

భయం మా బయోడేటా లోనే లేదు - లోకేష్

దెబ్బకు దెబ్బ..వేటుకు వేటే ఇప్పటి నుంచి- బాలయ్య #FalseCasesAgainstNaidu #CBNWillBeBackWithABang pic.twitter.com/QBkDJT7jjw

— Venu M Popuri (@Venu4TDP) September 14, 2023