దైవంతో ఆటలు ఆడతన్నారు..ఒకడు ఆడి ఆడి కనపడకుండా పోయాడు

దేవుళ్ళని రాజకీయాలకి వాడుకుంటే మంచిది pic.twitter.com/PHpbxLsaXp

— Venu M Popuri (@Venu4TDP) May 16, 2023