బోడి గుండు కొట్టేసారు 😁😁😁 pic.twitter.com/rRrdE2psrX

— Swathi Reddy (@Swathireddytdp) March 18, 2023