మెట్ట నాయాళ్ళు అంతా ఆ పార్టీలోనే ఉంటారు 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/b7Hh9qne2l

— Sreenivas C (@SreenivasC14) September 5, 2021