അപ്പൊ ഇയാൾ ഗാന്ധിയും അല്ലെ🤔🤔 pic.twitter.com/EH3nUTzqsh

— ★𝕄𝕀𝔻ℍ𝕃𝔸𝕁 𝕊ℍ𝕀𝔹𝕀ℕ★ (@ShibinMidhlaj) October 5, 2021