రేయ్ రేయ్ ఇదేప్పుడే చేసారు రా 😂😂😂 pic.twitter.com/5d32RYz6WE

— 𝙿𝚁𝙰𝚅𝙴𝙴𝙽 𝙹𝙰𝙻𝚄𝙼𝚄𝚁𝚄 (iTDP) 🏹 (@Praveen_633) April 30, 2023