దేనికైనా సిద్ధం...
తెలుగుదేశంలోనే ఉంటాను.. తెలుగుదేశంలోనే చస్తాను...@JaiTDP @ncbn @ncbn @katchannaidu pic.twitter.com/15k8zZ9q5Z

— Palla Srinivasa Rao #విశాఖఉక్కుఆంధ్రులహక్కు (@Pallasrinivas4u) June 14, 2021