అంధకారంలో మునిగిపోతున్న రాష్ట్రంలో...ఓ అంధుడి ఆవేదన...
జజ్జినకిడి జనకిడి ...జాజిమల్లెల అలికిడి....జాతరలో అంగడి....జనం నెత్తిపై తడి....జంతర్ మంతరు గారడి... జలగన్న టీమ్ ది.. pic.twitter.com/zpOJwIUYaw

— Narasimha Prasad Panthagani (@P_NPrasad) July 27, 2021