సంసారులపై బురద చల్లడానికి వ్యభిచారులు ఎల్లప్పుడు ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటారు.

అది లైంగిక వ్యభిచారులైనా లేక రాజకీయ వ్యభిచారులైనా!

— M. Nageswara Rao IPS (Retired) (@MNageswarRaoIPS) September 23, 2023