ప్రత్యర్థి లాయర్ కి మల్లే ప్రజా సొమ్మే కదా అని నోవటెల్ కి పోయి వేలకి వేలు బిల్లు చెయ్యలా.. తను అభిమానించే నాయకుడు తరుపున వాదించే క్రమంలో విలువైన సమయాన్ని వృదా చెయ్యకుండా జూనియర్స్ బార్ రూంలోనే మెస్ నుండి తెప్పించిన పొట్లాం బోజనం (రోటి పచ్చడి, ఆకుకూర పప్పు, పెరుగు)
1/1 pic.twitter.com/xy8AteLhaz

— Kaza Vk Ramabrahmam (@KazaVk) September 10, 2023