ఉచ్చం నీచం లేదు సైకోలకి.. బాలినేని మీద దాడి మొదలెట్టారు.. జగన్ దగ్గిర ఉంటే పతివ్రత అంట పక్కకెళ్ళితే సాని అంట.. ఎం మనుషులురా మీరు.. pic.twitter.com/xw0ThD6y6Q

— Kaza Vk Ramabrahmam (@KazaVk) May 9, 2023