యాక్సిడెంట్ అయ్యి కాలి ఎముకలు విరిగి నడవలేకుండా ఉన్నవాడిని నడిపిస్తున్న. పాస్టర్ 😀 Watch till last
Goose bumps కామెడీ 🤣 pic.twitter.com/DFfRpcP3RJ

— KALYAN ✪ (@IamKalyanRaksha) January 20, 2020