ఇదెక్కడి మాస్ రాగ్గింగ్ రా అయ్యా!

మహసేన రాజేష్ అవినాష్ రెడ్డి అమ్మగారికి నిజంగా గుండె పొట్టు వచ్చిందని మీరు నమ్ముతున్నారు అంటూ లైవ్ పోలింగ్ పెడితే ఒక్కడు కూడా నముతున్నామని సమాధానం చెప్పలేదు.

ఇది జగన్నాటకమని అందరికి అర్ధమైపోయింది! pic.twitter.com/usvGEeBo9O

— DINU (@I_dinutweets) May 21, 2023