రండి బాబు రండి... ఇంకో రెండు నెలలే ఉన్నాయి... Please... దయచేసి జనసేన లోకి రండి... మీరు అవినీతి చేసినా పర్లేదు...Pleeease రండి🙏🙏😢😭

ఇట్లు మీ @PawanKalyan 😢pic.twitter.com/Xj4vgfA0r8

— HonestOpinion (@HonestOpinion45) January 29, 2019