రఘు రామి రెడ్డి .. FIR లో పేరేది అంటే .. ఈ కేసులో ED కూడా అరెస్ట్స్ చేసిందని చెప్పి .. చాలా తెలివిగా మాటాడాను అనుకుంటున్నాడు ..

ED అరెస్ట్స్ చేసింది ఆ కంపెనీల MD లని వాటి టాక్స్ మేటర్లో .. ఎక్కడా TDP Govt అగ్రిమెంట్ తప్పనో / బాబు గారి పేరో లేదు .. అలాగే స్కిల్ డెవల్మెంట్… pic.twitter.com/Ypo2IaAVs8

— Gangadhar Thati (@GangadharThati) September 9, 2023