రికార్డింగ్ డాన్స్ అమర్నాథ్ ఎవరో మీకు తెలుసా🤣 pic.twitter.com/3Nm9z4QMd5

— chay (@DirChay) May 31, 2023