నాకొడక అనింది కదా … మా నాన్నకి ఏమయిద్ధి .. అని వాగిన కొడుకులకి @Anitha_TDP Gaari సమాధానం

మరి వాడి నాన్న కి
విజయమ్మ ఏమవుతుంది
భారతమ్మ ఏమవుతుంది 🔥🔥 pic.twitter.com/frrXQDYImw

— Chakri Movva (@ChakriMovva) August 27, 2023