అపార్టుమెంట్లకు పరదాలు కప్పుడేంది స్వామి 😆

జగ్లక్ ది అంత ఎడ్డీ తిక్కల వేషం 😆😆 pic.twitter.com/snClLO2Z6A

— Chakri Movva (@ChakriMovva) June 3, 2023