కమలాపురం కడపలో

ఎమి జరుగుతుంది అస్సలు,

అనంతపురం ని మించిపోయుంది కడప🙏#yuvagalamSuperhit pic.twitter.com/vMdrWdJvbW

— Chakradhar Rajaneni (@CRajaneni) June 5, 2023