ఇది విశాఖ మహిళా శక్తి pic.twitter.com/yuxC3R4eWd

— Bhaskara rao jampani (@BhaskaraJampani) September 24, 2023