ఈ దోస్తీ కి ఒక సాంగ్ వేసుకోండమ్మా..
😹😂😹 pic.twitter.com/dKIBqzWxrW

— ɴᴀɢᴀʀᴀᴊᴜ ɴᴀɪᴅᴜ (@Bezawada_Alludu) August 28, 2023