ఆ జగన్ గాడు మళ్ళీ వస్తే ఆంధ్ర వదిలేసి వెళ్ళిపోతాము... pic.twitter.com/PmIzQr3n5h

— MC RAJ🕊️ (@BeingMcking_) September 23, 2023