టీవిలో చూపించేది ఒకటి
జగన్ చేసేది ఇంకొకటి..... pic.twitter.com/bzIfICRVWP

— MC RAJ🕊️ (@BeingMcking_) August 22, 2023