భారత్ బయోటెక్ తెలంగాణలో ఉంది కాబట్టి బ్రతికిపోయింది, అదే ఇక్కడ ఉండి ఉంటే, జనరేటర్ పొగ ఎక్కువ వచ్చిందని, గేట్ తీస్తే సౌండ్ వస్తుందని చవటాయ్ వంకలు చెప్పి భారతి బయోటెక్ చేసేవరకు వదిలేవాడు కాదు.

— Anitha Vangalapudi (@Anitha_TDP) May 14, 2021