ఆరు తర్వాత టెక్నికల్ కారణాలు చెప్పొచ్చు.. CID..

— Ram॥ (@Andhrawala09) September 10, 2023