ఆయన అల్లుడికి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చెయ్యకూడదు అన్న ఇంకిత జ్ఞానం నీకు ఉండక్కరలా ? @themohanbabu pic.twitter.com/sBsUY74Wn4

— TDP_Germany (@TDP_Germany) October 14, 2021