ఇసుక కష్టాలు ఇలాగే ఇంకో నెల రోజులు ఉంటే నిన్ను కలవటానికి పూలు బదులు ఇసుక తెచ్చి నెత్తిన పోసి వెళ్తారు @ysjagan #NoSandNoWorkInAP #YCPSandMafia pic.twitter.com/DdQXjzsvGk

— బాబు కోసం (@trollycp) November 11, 2019