ఆంధ్ర లో ఇసుక ఇసుక ఇసుక అన్ని తెగ చించుకున్నాడు ...కట్ చేస్తే అదే ఇసుక స్కాం లో వున్నా వాడిని పార్టీ లో జాయిన్ చెప్ప్పించుకున్నాడు.

వెనకటికి ఎవడో చెప్పినట్టు చెప్పేవి శ్రీరంగ నీతులు దూరేవి దొమ్మరి __సెలు https://t.co/UC6Uh87Kan

— BHARGAV (@iambhargav9) February 11, 2019