ఈ రోజు మెుత్తం #గుళికలు మరియు జగనన్న #తెగులు...

1. సవాంగమన్, సవాంగన్నకు - సవాంగ్
2. స్మన్స్, సమ్స్మరణ దివన్ - సంస్మరణ దినోత్సవం
3. మూడు సింహలు స్టేట్ ఎంబ్లమ్ - నేషనల్ ఎంబ్లమ్...

4. అభిరుద్ది - అభివృద్ధి
5. ప్రమానం - ప్రమాణికం
6. లా అండ్ డాన్ - లా అండ్ ఆర్డర్... pic.twitter.com/xkK0k1swX5

— SrinuLokeshIst (@Srinu_LokeshIst) October 21, 2020