ఆ ఒక్క మాటతో లేచి రెండు చేతులు జేబులో పెట్టుకొని నడుచుకుంటూ వెళ్లిపోతున్నాను...!! pic.twitter.com/ZwssmBxPyX

— నరేన్ (@naren970) September 24, 2020