4 వేల కోట్లకు ఆశపడ్డ జగన్ : హరీష్ pic.twitter.com/BVV46s06Lx

— Gangadhar Thati (@GangadharThati) September 22, 2020