స్వామీ @DrVVamsi భోజనం అయ్యిందా pic.twitter.com/vMz3oo5ASA

— MüNEEr 😎 (@Muneer_Tweets) November 14, 2019