ఈయన కాళ్ళు కడిగి ఒళ్ళంతా
చల్లుకున్నా కొందరికి బుద్ధి రాదు

విశ్వాసం అంటే రేవంతన్న🙏🔥 pic.twitter.com/x2fINgaw2x

— MüNEEr 😎 (@Muneer_Tweets) November 14, 2019