నిన్న ఎవరో ఎర్రిపువ్వులు చెప్పుతో కొట్టాడుగా అని శునకానందం పొందారు. ఇది దేనితో కొట్టినట్టుందో మరి pic.twitter.com/FkLSZaFHsf

— Ravi Vallabhaneni (@ravivallabha) June 14, 2019