పెట్టుబడులు ఎప్పుడొచ్చాయి అధ్యక్షా.. రాలేదు.. అధ్యక్షా.. మా సీఎం గారు.. ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నప్పుడు ఏమన్నారు.. అధ్యక్షా.. . చంద్రబాబు టైములో పైసా పెట్టుబడి రాలేదన్నారు.. అధ్యక్షా.. ఒప్పందాలు లేవన్నారు.. అధ్యక్షా.. ! మరిప్పుడు మా సీఎం గారి ఫోటో వేసుకుని ... సీఎం డాష్ బోర్డులో pic.twitter.com/l1Vvd3T16P

— anigalla (@anigalla) November 21, 2019