బియ్యం సంచులకి 750 కోట్లు

ఆ డబ్బులతో గ్రామ వాలంటీర్లకి దాదాపు రెండేళ్ళు జీతాలు ఇవ్వొచ్హు

నిరుద్యొగులకి ఎందుకూ చాలని 5000 జీతంగా ఇచ్చి వాళ్ళని అవమానించిందే కాక

వాళ్ళ పేరు మీద సొంత కంపనీలకి కొట్లాను కోట్లు దోచి పెట్టి ఈ జగన్ రెడ్డి శవాల మీద చిల్లర ఏరుకుంటున్నాడు

తూ నీ భ్రతుకు!

— TDP_Germany (@TDP_Germany) August 2, 2019