అప్పట్లో లచ్చకోట్ల దొంగకి 6093 నంబర్ ఇచ్చారంట.. 6093 నంబర్ కొట్టగానే గూగులమ్మ ఈ సినిమా చూపించింది.. మరి ఇప్పుడు తీహారోల్లు ఏ నంబర్ ఇస్తారో.. మన గూగులమ్మ ఏ సినిమా చూపిస్తదో చూద్దాం.. అతిత్వరలోనే.. pic.twitter.com/E1ojnuu2el

— TDP సైనికుడు (@KPD123456kpd) November 16, 2019