బీజేపీ వైసీపీ బాయి బాయి.. pic.twitter.com/v52Aw89GkV

— 𝘼𝙉𝙏𝙄 𝙅𝘼𝙂𝘼𝙉 (@JaganAnti) November 25, 2020