** ఒరేయ్ కేంద్రం బడ్జెట్ తక్కువా ఇస్తే అసలు స్పందించావు ఏంటి రా....

**షీయం : ఏమో సార్ నాకు కనిపించదు😑 pic.twitter.com/j6dxBU0SA8

— Chandu (@Chanduroy6093) July 6, 2019